3.1. Cập nhật tiến độ - Hoàn thiện hạ tầng giao thông khu Davos Hills